BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zákoníkem práce. Ten ukládá celou řadu povinností a oprávnění zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům a organizacím. Povinnosti zaměstnavatele jsou přitom přirozeně nejrozsáhlejší.

Naše firma Vám nabízí spolupráci a poradenství v této oblasti, neboť má veškeré platné oprávnění, osvědčení a povolení pro provádění těchto služeb.

V oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vám můžeme nabídnout:

- hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců

- zpracování návrhu na zařazení prací do kategorií

- zpracování provozních řádů

- zpracování směrnic o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

- zpracování směrnic pro organizaci a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- zpracování dokumentace dle požadavku platných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochranný  zdraví při práci

- školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců

- evidence pracovních úrazů

- provádění kontrol dodržování platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- poradenská a konzultační činnost