Služby odborně způsobilé osoby požární ochrany

Služby odborně způsobilé osoby požární ochrany

-  Zpracování dokumentace požární ochrany

-  Školení zaměstnanců na všech pracovních úrovních

-  Preventivní kontroly pracovišť

-  Značení

Zpracování požární dokumentace

- Začlenění činnosti do kategorie dle míry požárního nebezpečí

- Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

- Požární řád

- Požární poplachové směrnice

- Požární evakuační plán

- Dokumentace zdolávání požárů

- Řád ohlašovny požáru

- Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

- Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

- Požární kniha

 Školení požární ochrany

- Školení zaměstnanců o požární ochraně ( 1 x za 2 roky )

- Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně ( 1 x za 3 roky )

- Odborná příprava členů preventivní požární hlídky ( 1 x ročně )

- Odborná příprava preventistů požární ochrany ( 1 x ročně )

Preventivní požární prohlídky

 Dle zákona o požární ochraně č. 133/1985Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou stanoveny povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany. Naše firma Vám tyto služby nabízí dodavatelským způsobem, neboť má veškeré platné oprávnění, osvědčení a povolení pro provádění těchto služeb.

Preventivní požární prohlídky a budov se zápisem do požární knihy
Do společnosti přijede odborně způsobilá osoba v požární ochraně zjistí skutečný stav a potřeby požární ochrany, na základě této skutečnosti zpracuje cenovou nabídku na provádění preventivních požárních prohlídek, zpracování dokumentace a školen

Značení

- Kontrola stavu požárně bezpečnostního značení unikových cest

- Kontrola stavu značení hlavních uzávěrů

- Kontrola stavu značení požárně bezpečnostních zařízení